Ardhasaig Glass & Arts

Hello and welcome to our latest blog 😊

Hallo agus fàilte chun am brath-bloga as ùra againn 😊

If you are reading this, you have found your way to our redesigned website.

Ma tha thu leughadh seo, tha sibh air ur slighe a lorg chun an làrach-linn ùr againn.

The last year has been a whirlwind for us – renovating and moving into our permanent premises and launching our first busy season here. So, I’m afraid I have woefully neglected keeping our blog posts up to date. Thank you for bearing with us during the last 12 months.

Tha am bliadhna mu dheireadh air a bhith na chuairt-ghaoithe dhuinn leis gu bheil sinn air a bhith a’ nuadhachadh agus a’ gluasad a steach dhan togalach maireannach againn agus cuideachd a’ cuir a chiad tràth trang againn air bhog. Mar sin, tha mi duilich gu bheil mi air am blog againn a chur mu làr ‘s nach deach a chumail nua-aimisireil. Tapadh leibh airson a bhi foighidneach leinn tron bhliadhna a chaidh seachad.

Although a 50 year old barn, our newly renovated gallery – Ardhasaig Glass & Arts – has been designed internally to incorporate both a Glass and an Embroidery Studio (His’n’Hers!) and a Gallery where our work can be displayed to its full potential. And room for folk to sit and enjoy our wonderful uninterrupted view of West Loch Tarbert.

Ged ‘s e sabhal a tha leth-cheud bliadhna a dh’aois, chaidh an gailearaidh ùr nuadhaichte againn – Ardhasaig Glass & Arts – a’ dhealbhachadh gus corpachadh stiùideo glainne agus stiùideo grèiseadh (Aigeasan ‘s aice!) agus gailearaidh far a bheil an obair againn air a thaisbeanadh. Tha rùm cuideachd againn far am faod daoine suidhe agus mealadh air an sealladh àlainn a th’againn air Loch Siar an Tairbeart.

Hopefully our new website will help share all of this with those of you who can’t visit in person.

Tha sinn an dòchas gum bi an làrach-linn againn na àite far am faod sinn seo a thaisbeanadh dhuibh mar nach b’urrainn dhuibh tighinn a chèilidh oirnn.

And we will be able to share more of our products with you too.

Faodaidh sinn cuideachd barrachd den bhathar againn a thaisbeanadh mar seo.

We have lots of exciting news to share with you over the coming months too.

Tha tòrr caismeachdan inntinneach againn ri roinneadh còmhla ribh anns na mìosan ri teachd.

Wishing you all well for now, wherever you may be.

Best Wishes,

Le gach deagh dhùrachd,

Kate & Doug